CHÚNG TÔI CAM KẾT :

1. CUNG CẤP CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ THUẬN LỢI NHẤT VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA KHÁCH HÀNG.

2. TĂNG CƯỜNG NHẬN THỨC VỀ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP, MÔI TRƯỜNG, NĂNG LƯỢNG CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, KHÁCH HÀNG, NHÀ THẦU LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY.

3. NGĂN NGỪA Ô NHIỄM THÔNG QUA VIỆC KIỂM SOÁT CHẤT THẢI, SỬ DỤNG NGUỒN TÀI NGUYÊN HIỆU QUẢ.

4. LUÔN CÓ BIỆN PHÁP AN TOÀN TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC.

5. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP, MÔI TRƯỜNG, NĂNG LƯỢNG  VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC CÓ LIÊN QUAN.

6. DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN LIÊN TỤC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN, SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP, MÔI TRƯỜNG, NĂNG LƯỢNG NGÀY CÀNG TỐT HƠN.