Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017

Ngày 20/12/2017, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 tại trụ sở Công ty, địa chỉ: Khu B, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh. Đại hội được tổ chức với mục đích kịp thời xin ý kiến cổ đông những vấn đề quan trọng và mang tính chiến lược đối với sự phát triển dài hạn của Công ty.Với sự tham dự của 69 cổ đông đại diện cho 84,53% số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước đã được tiến hành một cách hợp lệ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Tham dự Đại hội còn có đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể đội ngũ lãnh đạo quản lý cấp trung của Công ty.


Tại Đại hội bất thường lần này, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội thông qua một số nội dung quan trọng nhằm đáp ứng với diễn biến thực tế trong hoạt động kinh doanh và phù hợp với mục tiêu chiến lược của Công ty trong giai đoạn sắp tới. Cụ thể, HĐQT đã trình Đại hội nội dung của ba tờ trình liên quan đến việc (i) xin điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 (ii) xin chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV 100% vốn thuộc HIPC và (iii) xin chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp.


Sau khi các thành viên Chủ tọa đoàn trình bày nội dung 03 tờ trình, Ông Tề Trí Dũng, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội đã giải đáp và làm rõ hơn một số vấn đề mà cổ đông chất vấn. Sau gần 02 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 đã thông qua nội dung 03 tờ trình với tỷ lệ đồng thuận cao. Đây cũng là một tín hiệu đáng mừng thể hiện sự đồng lòng nhất trí của toàn thể cổ đông đối với những định hướng phát triển của Hiệp Phước trong tương lai.

Các tin khác