Thủ tục pháp lý nhanh chóng

- Các dịch vụ hỗ trợ đa dạng từ đăng ký kinh doanh, đầu tư, môi trường, xây dựng, PCCC, lập GCNQSDĐ, đào tạo, tuyển dụng,...do các nhân viên trung thực, mẫn cán của HIPC trực tiếp đảm nhận hoặc do các đơn vị tư vấn có kinh nghiệm, am hiểu KCN Hiệp Phước đảm nhận.

- Thủ tục pháp lý “Một cửa - Tại chỗ”. Giúp khách hàng thuận lợi nhất, không phải bở ngỡ, hạn chế thấp nhất việc khách hàng tham gia vào các quy trình thủ tục tại các cơ quan quản lý.