Xử lý nước thải

 

Hệ thống Xử lý nước thải tập trung của KCN Hiệp Phước bao gồm 2 Module, có khả năng tiếp nhận xử lý 6.000 m3/ngày.đêm. Chất lượng nước thải sau xử lý ổn định và đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Điện thoại: (84-8) 37818 869