Hệ thống Ngân Hàng

Hỗ trợ các Doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thông qua thỏa thuận hợp tác với các ngân hàng.